| แบบฟอร์มแจ้งความจำนง online ปีการศึกษา 2564
ขออภัย หมดเวลาในการแจ้งความจำนงแล้ว
 
แบบฟอร์มแจ้งความจำนง เข้าศึกษาต่อ
ประจำปีการศึกษา 2564
ช่องสีชมพู เป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องป้อนให้ครบ  
ต้องการเข้าศึกษาใน :  โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ขณะนี้ วันที่ 9 ธันวาคม 2564
ระดับ : 
ข้อมูลนักเรียน
 
ชื่อ :  นามสกุล : 
เลขบัตรประชาชน :  วันเกิด :   คลิกเลือกวันที่
เชื้อชาติ :  สัญชาติ :  ศาสนา : 
E-mail : 

ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน
 
เลขที่ :  หมู่ที่ :  ชื่อหมู่บ้าน : 
ซอย :  ถนน :     
จังหวัด :  เขต/อำเภอ : 
แขวง/ตำบล :  รหัสไปรษณีย์ : 
โทรศัพท์บ้าน :  มือถือ : 

 ที่อยู่ปัจจุบัน
 

 การศึกษา
 
สถานะภาพ :  จากโรงเรียน : 
จังหวัด :  เขต/อำเภอ : 
แขวง/ตำบล :     
โรงเรียน สังกัด: 

บิดา มารดา
ชื่อบิดา :  อาชีพ :  อื่น ๆ
บัตรประชาชน :  โทรศัพท์บ้าน :  มือถือ : 

ชื่อมารดา :  อาชีพ :  อื่น ๆ
บัตรประชาชน :  โทรศัพท์บ้าน :  มือถือ : 

เจ้าบ้าน
  เจ้าบ้านมีความสัมพันธ์กับนักเรียนโดยเป็น
 
ชื่อ :  อาชีพ :  อื่น ๆ
บัตรประชาชน :  โทรศัพท์บ้าน :  มือถือ : 

 
ขออภัย หมดเวลาในการแจ้งความจำนงแล้ว